Dropbox сканира за защитено с авторско право съдържание

dropboxПо-голямата част от фирмите се справят с нарушаването на авторските права като деактивират или премахват съответния файл.  Dropbox се фокусира върху деактивирането на функцията за споделяне и съответно – запазването на файла. Ето защо, предвид тази информация, потребителите се замислят за надеждността на облака и услугите за  съхранение.

Dropbox използва алгоритъм за криптографски начин за създаване на уникален идентификатор за всеки файл, качен на Dropbox. По този начин, когато се получи жалба за нарушаване на авторски права от  потребителя, Dropbox спира споделянето на съответния файл.

Разбираемо е, че потребителите са обезпокоени по отношение достъпа на Dropbox  до съдържанието на всички файлове в личните папки. Позицията на Dropbox е, че те уважават неприкосновеността на личния живот и потребителите, и че алгоритъмът  локализира файла по ID без да чете съдържанието му.

Източник: tech.firstpost.com

http://ipbulgaria.bg/

Реклами

БЪЛГАРИЯ НЕ ПРАВИ ДОСТАТЪЧНО ЗА ЗАКРИЛАТА НА ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

авторско правоБългария за пореден път попадна в негативен списък, този път страната ни е една от държавите, за които се счита, че не полагат достатъчно усилия за закрилата на интелектуалната собственост и затова е поставена от САЩ е в списък на наблюдаваните страни за 2013 г. Освен нас в списъка фигурират страни като Барбадос , Тринидад и Тобаго, Таджикистан и др. В ежегодно изготвения списък се посочват затрудненията, пред които са изправени американските компании и продукти, породени от законите за интелектуалната собственост в други държави. България и останалите наблюдавани страни за 2013 г. са страни, които не предоставят “адекватна и ефективна” закрила на правата върху интелектуална собственост.

От югоизточната част на Европа идва голяма част от кибер заплахите за Европа и САЩ – в региона действат голям брой талантливи компютърни специалисти, с чиято помощ се извършват широк кръг от престъпления, от финансови измами до нарушение на права на интелектуална собственост. Според OSAC, Бюро за дипломатическа сигурност на САЩ, на българския пазар има свободен достъп до голямо количество фашиви и пиратски стоки, често се наблюдават злоупотреби с регистрирани търговски марки.

Няколко компании са подали оплаквания пред срещу Българското патентно ведомство поради затрудненията, които са изпитали, когато са се обърнали за съдействие към Ведомството във връзка с нарушени права. Друга насока, в която Българското патентно ведомство търпи критики са недобросъвестните регистрации на търговски марки, дължащи се на ограничаващите условия, създадени от организацията.

Друг значим проблем в България е пиратството в интернет. На пазара действат в нарушение голям брой онлайн услуги, срещу които реално няма противодействие. Затварянето на един сайт води до създаването на нови и на практика злоупотребата продължава.

В страната действат няколко дружествата за колективно управление на права, но те изпитват сериозни затруднения при събирането на възнаграждения. Например ПРОФОН съобщава за проблеми със своевременното прилагане на закона, което често пъти поражда използване без необходимото съгласие и принуждава дружеството да сключва споразумения за значителни минали периоди на използване със сериозен компромис от страна на правоносителите.

Българската съдебна система не е докрай ефективна, затова чуждестранните компании, които искат да упражняват дейността си на територията на България, следва да вземат предпазни мерки. При проблемни ситуации, свързани с нарушени права на интелектуална собственост, на притежателите на права им се налага да чакат дълго, за да получи спора им решение. Много често дори не се стига до окончателна присъда, а когато това все пак се случи, постановените мерки не са възпиращи.

Въпреки всички тези продължаващи проблеми, САЩ признават положителните стъпки, които България е предприела,за да се противопостави на нарушаването на права на интелектуална собственост на българския пазар. Например, България се е ангажирала с правоприлагащи действия, включително от страна на Министерство на културата,както и отдел „Компютърни престъпления“ към МВР, и си сътрудничи с притежателите на права за кампании, целящи справяне със софтуерното пиратство. През 2012г България предприе инциатива за легален софтуер.

САЩ насърчават България да продължи с подобряването на защитата на интелектуална собствености усилията за прилагането и, както и да работи съвместно със Съединените щати за разработване на стратегии за решаването на тези въпроси. САЩ очаква да продължи да работи с България за решаването на тези и други проблеми.

Източник:  http://ipbulgaria.bg/